Garanciális és szállítási feltételek

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK


1.Tájékoztató a jótállási igény érvényesítéséről
Jótállási kötelezettségünk minden olyan hibára kiterjed, amelynek oka nem a vásárlás - a termékeknek vásárló részére történő átadása után következett be - kivéve azt a hibát, amelyet a vásárló már az átadáskor ismert és amelyre árengedményt kapott, illetve amely miatt a termék osztályos árunak minősült.
Jótállási igény e jegy alapján érvényesíthető, az eladás napjától számított 12 hónapon belül. A jótállási javítás során cserélt jelentős alkatrészekre a jótállási idő újra kezdődik, amely alatt a terméket vásárlónk rendeltetésszerűen nem használta.
2.Nem vonatkozik a jótállás az alábbi esetekre:
Jótállási jegy, eladási dátum, az eladó üzlet dolgozójának aláírása és bélyegzője lenyomata hiányában, ha a hiba a káresemény következménye, ha a terméken a vevő vagy idegen személy átalakítást végzett. Rendellenes használat alatti károsodásra (kezelési-használati útmutatóban előírtakról eltérő használat, pl. szakszerűtlen tisztítás, stb) üvegáru, ha annak törését nem hordozó elem deformációja okozta, a jótállási jegyen feltüntetett olyan hiba, amelyre a vásárló árengedményt kapott. A jótállásra kötelezett csak akkor mentesül a felelőség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a termékben a vásárlónak történt átadása után keletkezett.
3.A jótállásra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket a 117/1991. IX. 10.sz.kormányrendelt szabályozza az alábbiak szerint, a vásárló választása szerint :
Díjmentes kijavítást, vagy megfelelő árleszállítást kérhet, ha a vásárló kijavítást kér a javítást a hiba bejelentésétől számított 15 napon belül - cseretermék biztosítása esetén 30 napon belül - a vásárló érdeksérelme nélkül úgy kell elvégezni, hogy a javítás folytán a termék értéke és használhatósága az azonos ideig rendeltetésszerűen használt hibátlan termékhez képest nem csökken.. Ha a javítás 15, illetve 30 napon belül nem készül el, vagy a termék nem javítható, a termék kicserélhetését kérheti. Ha nem cserélhető, vagy a vevőnek a cseréhez fűződő érdeke megszűnt, a szerződéstől elállhat (a termék visszavásárlását kérheti). Ha a jótállásra kötelezett a termék kijavítását a fenti meghatározott (15, ill. 30 nap) időn belül nem vállalja, vagy nem végzi el, a vevő a hibát a kötelezett költségére kijavíthatja.
4.Jótállási igény bejelentés:
Amennyiben a vásárolt termék hibás, sérült vagy hiányos a vásárlás után azonnal, de legalább 3 napon belül jelezze az eladó üzletnek és kérje a hibás termék díjmentes cseréjét. Használat közben észlelt hibát a jótállás ideje alatt a vásárlás helyén kérjük bejelenteni. A bejelentést a hiba észlelését követően haladéktalanul kérjük megtenni a további károsodás megelőzése érdekében.
5.Tisztelt,Vásárlónk!
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy szakvélemény beszerzésének van helye az esetben, ha a hiba jellegének, a javítás minőségének megítélésében vásárlónk és a termék gyártó, illetve javító között véleményeltérés merül fel. A szakvéleményt a gyártónak, illetve a javítást végzőnek kell beszereznie: Minőségellenőrző szervek : Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség 1088 Budapest József krt. 6.sz.. (A vizsgálat és a szakvélemény nem díjmentes). A vásárolt termékre a jótállási idő eltelte után- szavatossági kötelezettség a Polgári Törvénykönyv 308 paragrafus /2/ bekezdése szerint a vételtől számított 3 évig áll fenn. A szavatossági igényt a kereskedőnél kell bejelenteni. Termékének gyártója, ha a termék vételára a 10.000 Ft-ot nem haladja meg 6 évig biztosítja az alkatrészeket.